Hi! I’m Tasshin! πŸ™

Hi! I’m Tasshin! I’m an extremely online pilgrim wandering this precious world for the benefit of all beings. πŸ’—

I live a simple life, dedicated to being of service, supported by the generosity of others.

I have three main endeavors: spreading love, following my curiosity, and empowering others. I work on these through an organization I created, called The Service Guild.

Love ❀️

Loving kindness, or mettā, is a meditation technique where you intentionally cultivate positive, happy, loving thoughts and feelings: thoughts of good will towards yourself and others, and feelings of happiness, unconditional love, joy, and care. Loving kindness is relatively easy, extremely enjoyable – even blissful – and it can genuinely change your life.

Curiosity ❓

I explore my curiosity through my reading, writing, and conversations. It’s hard to know in advance where following my curiosity will lead me – but typically it ends up somewhere enjoyable, fascinating, and – I believe – beneficial for the world.

Empowerment πŸͺ„

I aspire to see and bring out the best in all beings. This involves perceiving who people are as accurately as I can; seeing the best in them; understanding their strengths, weaknesses, growth edges, service projects; and then taking actionable steps to empower them to serve others. This whole processβ€”seeing someone deeply, and helping them to live their vowβ€”is something I refer to as empowerment.

The Service Guild 🀎

The Service Guild is a funprofessional working co-operative focused on creating fun service projects aimed at maximum deep benefit (benefitting as many beings as possible, as deeply as possible).

Memex πŸ”

This image shows some of my most important ideas and how they relate to the three areas of my life’s work. See more and download a PDF here.

Licensing πŸ’Ό

I like to use Creative Commons as much as possible for my projects. I want to benefit as many people as possible, and Creative Commons is a wonderful vehicle for enabling that. You can learn more about the licensing for my writings and projects here.

Generosity πŸ™‡β€β™‚οΈ

Generosity makes my life and work possible. You can support my work in an ongoing basis through Patreon, or make a donation using PayPal or Venmo (@tasshin). Thank you! May this work benefit all beings. πŸ™

“All who act upon their highest motivations become a power for good.”

Peace Pilgrim

My Name

My name, Tasshin (ι”ηœŸ) means to reach or achieve truth. You can pronounce it β€œtoss shin” (that’s the Americanized pronunciation) or β€œtoss sheen” (the Japanese pronunciation). I received this name in 2018, when I took bodhisattva vows with my teachers Shinzen Young and Soryu Forall.

Contact

Feel free to reach out to say hi on Twitter (@tasshinfogleman) or by email ([email protected]).